Supplementary Materials

Function and Molecular Mechanism of Acetylation in Autophagy Regulation

Cong Yi, Meisheng Ma, Leili Ran, Jingxiang Zheng, Jingjing Tong, Jing Zhu, Chengying Ma, Yufen Sun, Shaojin Zhang, Wenzhi Feng, Liyuan Zhu, Yan Le, Xingqi Gong, Xianghua Yan, Bing Hong, Fen-Jun Jiang, Zhiping Xie, Di Miao, Haiteng Deng, Li Yu

Materials/Methods, Supporting Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S14
  • References