Supplementary Materials

GSK3-TIP60-ULK1 Signaling Pathway Links Growth Factor Deprivation to Autophagy

Shu-Yong Lin, Terytty Yang Li, Qing Liu, Cixiong Zhang, Xiaotong Li, Yan Chen, Shi-Meng Zhang, Guili Lian, Qi Liu, Ka Ruan, Zhen Wang, Chen-Song Zhang, Kun-Yi Chien, Jiawei Wu, Qinxi Li, Jiahuai Han, Sheng-Cai Lin

Materials/Methods, Supporting Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S22
  • References (2830)