ArticlesScientific Apparatus and Laboratory Methods

A NEW REAGENT FOR VITAMIN A

See allHide authors and affiliations

Science  16 Feb 1945:
Vol. 101, Issue 2616, pp. 183-184
DOI: 10.1126/science.101.2616.183

Article Information

vol. 101 no. 2616 183-184

PubMed: 
Print ISSN: 
Online ISSN: 

Author Information

Altmetric

Article usage

Article usage: July 2007 to August 2018

AbstractFullPdf
Jul 2007001
Oct 2007001
Mar 2009001
Jul 2009001
Dec 2010002
Oct 2011001
Dec 2011002
Feb 2012001
Oct 2012001
Jun 2013001
Sep 2013300
Dec 2013400
Jan 2014100
Feb 2014100
Jun 2014100
Jul 2014100
Oct 2014200
Nov 2014200
Dec 2014200
Jun 2015101
Sep 2015200
Oct 2015100
Nov 2015001
Jan 2016200
Aug 2016001
Dec 2016001
Feb 2017002
Apr 2017002
Dec 2017001
Aug 2018001