Report

Collection, Mapping, and Annotation of Over 28,000 cDNA Clones from japonica Rice

See allHide authors and affiliations

Science  18 Jul 2003:
Vol. 301, Issue 5631, pp. 376-379
DOI: 10.1126/science.1081288

Article Information

vol. 301 no. 5631 376-379

PubMed: 
Print ISSN: 
Online ISSN: 
History: 
 • Received for publication December 9, 2002
 • Accepted for publication June 16, 2003
Other Contributors: 
 • The Rice Full-Length cDNA Consortium
 • National Institute of Agrobiological Sciences Rice Full-Length cDNA Project Team:
 • Foundation of Advancement of International Science Genome Sequencing & Analysis Group:
 • RIKEN:

Author Information

 1. The Rice Full-Length cDNA Consortium
 1. National Institute of Agrobiological Sciences Rice Full-Length cDNA Project Team: ,
 2. Shoshi Kikuchi1,*,
 3. Kouji Satoh1,
 4. Toshifumi Nagata1,
 5. Nobuyuki Kawagashira1,
 6. Koji Doi1,
 7. Naoki Kishimoto1,
 8. Junshi Yazaki1,
 9. Masahiro Ishikawa1,
 10. Hitomi Yamada1,
 11. Hisako Ooka1,
 12. Isamu Hotta1,
 13. Keiichi Kojima2,
 14. Takahiro Namiki2,
 15. Eisuke Ohneda2,
 16. Wataru Yahagi2,
 17. Kohji Suzuki2,
 18. Chao Jie Li2,
 19. Kenji Ohtsuki2,
 20. Toru Shishiki2
 1. * To whom correspondence should be addressed. E-mail: skikuchi{at}nias.affrc.go.jp
 1. Foundation of Advancement of International Science Genome Sequencing & Analysis Group: ,
 2. Yasuhiro Otomo3,
 3. Kazuo Murakami3,
 4. Yoshiharu Iida3,
 5. Sumio Sugano3,4,
 6. Tatsuto Fujimura3,5,
 7. Yutaka Suzuki3,4,
 8. Yuki Tsunoda3,
 9. Takashi Kurosaki3,
 10. Takeko Kodama3,
 11. Hiromi Masuda3,
 12. Michie Kobayashi3,
 13. Quihong Xie3,
 14. Min Lu3,
 15. Ryuya Narikawa3,
 16. Akio Sugiyama3,
 17. Kouichi Mizuno3,5,
 18. Satoko Yokomizo3,
 19. Junko Niikura3,
 20. Rieko Ikeda3,
 21. Junya Ishibiki3,
 22. Midori Kawamata3,
 23. Akemi Yoshimura3,
 24. Junichirou Miura3,
 25. Takahiro Kusumegi3,
 26. Mitsuru Oka3,
 27. Risa Ryu3,
 28. Mariko Ueda3,
 29. Kenichi Matsubara3,6
 1. RIKEN: ,
 2. Jun Kawai7,8,
 3. Piero Carninci7,8,
 4. Jun Adachi7,
 5. Katsunori Aizawa7,
 6. Takahiro Arakawa7,
 7. Shiro Fukuda7,
 8. Ayako Hara7,
 9. Wataru Hashidume7,
 10. Norihito Hayatsu7,
 11. Koichi Imotani7,
 12. Yoshiki Ishii7,
 13. Masayoshi Itoh8,
 14. Ikuko Kagawa7,
 15. Shinji Kondo7,
 16. Hedeaki Konno7,
 17. Ai Miyazaki7,
 18. Naoki Osato7,
 19. Yoshimi Ota7,
 20. Rintaro Saito7,
 21. Daisuke Sasaki7,
 22. Kenjiro Sato8,
 23. Kazuhiro Shibata8,
 24. Akira Shinagawa8,
 25. Toshiyuki Shiraki7,
 26. Masayasu Yoshino7,
 27. Yoshihide Hayashizaki7,8
 1. 1Department of Molecular Biology, National Institute of Agrobiological Sciences, 2-1-2 Kannon-dai, Tsukuba, Ibaraki 305-8602, Japan. 2Hitachi Software Engineering Co., Ltd., 6-81, Onoe-cho, Naka-ku, Yokohama 231-0015, Japan. 3Laboratory of Genome Sequencing & Analysis Group, Foundation of Advancement of International Science (FAIS), 586-9, Akatsuka-Ushigahuchi, Tsukuba, Ibaraki 305-0062, Japan. 4Department of Virology, Institute of Medical Science, The University of Tokyo, 4-6-1, Shiroganedai, Minatoku, Tokyo 108-8639, Japan. 5Institute of Agricultural and Forest Engineering, University of Tsukuba, 1-1-1, Tennodai, Tsukuba, Ibaraki 305-8577, Japan. 6Nara Institute of Science and Technology (NAIST), 8916-5, Takayama-cho, Ikoma, Nara 630-0101, Japan. 7Laboratory for Genome Exploration Research Group (Institute of Physical and Chemical Research, RIKEN), Genomic Sciences Center (GSC), RIKEN Yokohama Institute, 1-7-22, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama, Kanagawa 230-0045, Japan. 8Genome Science Laboratory, RIKEN Wako Main Campus, 2-1, Hirosawa, Wako, Saitama 351-0198, Japan.

Altmetric

Article usage

Article usage: July 2003 to April 2019

AbstractFullPdf
Jul 2003116911981452
Aug 2003311893561
Sep 2003229538307
Oct 200393349196
Nov 200373299202
Dec 200346279186
Jan 200470304146
Feb 200461244164
Mar 200473246152
Apr 200457252159
May 200447267132
Jun 200468266115
Jul 200467232126
Aug 200471233104
Sep 20046520380
Oct 200460216117
Nov 200467192106
Dec 20048223095
Jan 200510922163
Feb 200510420664
Mar 20058419667
Apr 20054814870
May 20055516973
Jun 20056017858
Jul 20053914476
Aug 20055414451
Sep 20058313871
Oct 20057114258
Nov 20057314157
Dec 20057111879
Jan 2006806156
Feb 2006757566
Mar 2006759978
Apr 2006807151
May 2006687142
Jun 2006556345
Jul 2006565540
Aug 2006495750
Sep 2006727164
Oct 20061236144
Nov 20061878352
Dec 20061395347
Jan 20071647145
Feb 20071147245
Mar 2007976847
Apr 2007966050
May 2007935949
Jun 2007685834
Jul 2007755849
Aug 2007775940
Sep 20071495439
Oct 20071398461
Nov 200710184139
Dec 2007945841
Jan 2008915654
Feb 20081347030
Mar 20081336546
Apr 20081207952
May 20081096047
Jun 20081616345
Jul 2008964738
Aug 20081084328
Sep 20081135144
Oct 2008904742
Nov 2008964345
Dec 2008983836
Jan 2009874124
Feb 2009994629
Mar 2009925743
Apr 2009684236
May 2009613840
Jun 2009584230
Jul 2009462622
Aug 2009564235
Sep 2009673427
Oct 2009773533
Nov 2009813541
Dec 2009663539
Jan 2010614745
Feb 2010732320
Mar 2010803429
Apr 2010692320
May 2010803249
Jun 2010763126
Jul 2010712722
Aug 2010553720
Sep 2010803826
Oct 2010893532
Nov 20101544241
Dec 20101733031
Jan 20111524243
Feb 20111463832
Mar 20112021827
Apr 20111712536
May 20111902223
Jun 20111411617
Jul 20111213019
Aug 20111012220
Sep 20111583033
Oct 20111911828
Nov 20111561618
Dec 20111591420
Jan 2012112713
Feb 20121831927
Mar 20121821221
Apr 20121531620
May 20122781121
Jun 20121361118
Jul 20121401820
Aug 20121412028
Sep 20121311623
Oct 2012142819
Nov 20121623521
Dec 20122102014
Jan 20131561922
Feb 20131311517
Mar 20131871610
Apr 20131872215
May 20131892119
Jun 20131242310
Jul 20131382319
Aug 20131591314
Sep 20133582714
Oct 20134572520
Nov 20131771419
Dec 20131562732
Jan 20141191622
Feb 2014721815
Mar 20141161811
Apr 20141092210
May 20141491616
Jun 20141402212
Jul 2014150117
Aug 20149089
Sep 20141012516
Oct 20141221413
Nov 20141101715
Dec 2014125811
Jan 2015922615
Feb 201570148
Mar 20151211824
Apr 20151191014
May 20151081714
Jun 2015931718
Jul 20151172619
Aug 20151621412
Sep 20152651523
Oct 2015941519
Nov 2015852014
Dec 20151072014
Jan 20168668
Feb 20168278
Mar 20161462928
Apr 20161252139
May 20161162730
Jun 20161442616
Jul 20161431835
Aug 20161151627
Sep 20161651728
Oct 20161822231
Nov 20161302021
Dec 20161361720
Jan 20171092414
Feb 20171202820
Mar 20171011522
Apr 20171142120
May 20171522522
Jun 201798158
Jul 2017892818
Aug 2017891114
Sep 2017821616
Oct 20171042018
Nov 20171061519
Dec 20171162821
Jan 20181153827
Feb 20181001313
Mar 20181492643
Apr 20181822923
May 2018155926
Jun 20182121427
Jul 20184532932
Aug 20182706322
Sep 20182405215
Oct 20182687528
Nov 20181527726
Dec 2018676313
Jan 2019806924
Feb 2019865521
Mar 2019797640
Apr 2019525728