Research ArticlesPhysics

Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers

See allHide authors and affiliations

Science  16 Jun 2017:
Vol. 356, Issue 6343, pp. 1140-1144
DOI: 10.1126/science.aan3211

Article Information

vol. 356 no. 6343 1140-1144

PubMed: 
Print ISSN: 
Online ISSN: 
History: 
 • Received for publication March 28, 2017
 • Accepted for publication May 22, 2017
 • .

Author Information

 1. Juan Yin1,2,
 2. Yuan Cao1,2,
 3. Yu-Huai Li1,2,
 4. Sheng-Kai Liao1,2,
 5. Liang Zhang2,3,
 6. Ji-Gang Ren1,2,
 7. Wen-Qi Cai1,2,
 8. Wei-Yue Liu1,2,
 9. Bo Li1,2,
 10. Hui Dai1,2,
 11. Guang-Bing Li1,2,
 12. Qi-Ming Lu1,2,
 13. Yun-Hong Gong1,2,
 14. Yu Xu1,2,
 15. Shuang-Lin Li1,2,
 16. Feng-Zhi Li1,2,
 17. Ya-Yun Yin1,2,
 18. Zi-Qing Jiang3,
 19. Ming Li3,
 20. Jian-Jun Jia3,
 21. Ge Ren4,
 22. Dong He4,
 23. Yi-Lin Zhou5,
 24. Xiao-Xiang Zhang6,
 25. Na Wang7,
 26. Xiang Chang8,
 27. Zhen-Cai Zhu5,
 28. Nai-Le Liu1,2,
 29. Yu-Ao Chen1,2,
 30. Chao-Yang Lu1,2,
 31. Rong Shu2,3,
 32. Cheng-Zhi Peng1,2,*,
 33. Jian-Yu Wang2,3,*,
 34. Jian-Wei Pan1,2,*
 1. 1Department of Modern Physics and Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China.
 2. 2Chinese Academy of Sciences (CAS) Center for Excellence and Synergetic Innovation Center in Quantum Information and Quantum Physics, University of Science and Technology of China, Shanghai 201315, China.
 3. 3Key Laboratory of Space Active Opto-Electronic Technology, Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200083, China.
 4. 4Key Laboratory of Optical Engineering, Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610209, China.
 5. 5Shanghai Engineering Center for Microsatellites, Shanghai 201203, China.
 6. 6Key Laboratory of Space Object and Debris Observation, Purple Mountain Observatory, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008, China.
 7. 7Xinjiang Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011, China.
 8. 8Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650011, China.
 1. *Corresponding author. Email: pcz{at}ustc.edu.cn (C.-Z.P.); jywang{at}mail.sitp.ac.cn (J.-Y.W.); pan{at}ustc.edu.cn (J.-W.P.)

Altmetric

Article usage

Article usage: June 2017 to December 2019

AbstractFullPdf
Jun 20177591030975221
Jul 201713419437739
Aug 20175746215416
Sep 20173337299420
Oct 20175084171328
Nov 20172543133202
Dec 20172559125190
Jan 20182343123227
Feb 2018131773163
Mar 2018139695150
Apr 2018146386176
May 2018144461157
Jun 2018942137213
Jul 2018881385296
Aug 201801043252
Sep 201801328359
Oct 201801152369
Nov 201801189284
Dec 201801343280
Jan 2019401186363
Feb 20191181323405
Mar 20192661111352
Apr 20192591036307
May 20192041060295
Jun 2019145957296
Jul 20192421010264
Aug 20193971171263
Sep 20193201076194
Oct 20193651241328
Nov 20192791000278
Dec 20199624871

Navigate This Article