Report

A single mutation in the prM protein of Zika virus contributes to fetal microcephaly

See allHide authors and affiliations

Science  17 Nov 2017:
Vol. 358, Issue 6365, pp. 933-936
DOI: 10.1126/science.aam7120

Article Information

vol. 358 no. 6365 933-936

PubMed: 
Print ISSN: 
Online ISSN: 
History: 
 • Received for publication January 18, 2017
 • Resubmitted May 19, 2017
 • Accepted for publication September 20, 2017
 • .

Article Versions

Author Information

 1. Ling Yuan1,2,*,
 2. Xing-Yao Huang3,*,
 3. Zhong-Yu Liu3,*,
 4. Feng Zhang1,2,*,
 5. Xing-Liang Zhu1,2,*,
 6. Jiu-Yang Yu3,*,
 7. Xue Ji3,
 8. Yan-Peng Xu3,
 9. Guanghui Li1,2,
 10. Cui Li1,2,
 11. Hong-Jiang Wang3,
 12. Yong-Qiang Deng3,
 13. Menghua Wu4,
 14. Meng-Li Cheng3,5,
 15. Qing Ye3,
 16. Dong-Yang Xie3,5,
 17. Xiao-Feng Li3,
 18. Xiangxi Wang6,
 19. Weifeng Shi7,
 20. Baoyang Hu4,
 21. Pei-Yong Shi8,
 22. Zhiheng Xu1,2,9,,
 23. Cheng-Feng Qin3,
 1. 1State Key Laboratory of Molecular Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences (CAS) Center for Excellence in Brain Science and Intelligence Technology, Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS, Beijing 100101, China.
 2. 2University of CAS, Beijing 100101, China.
 3. 3Department of Virology, State Key Laboratory of Pathogen and Biosecurity, Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology, Beijing 100071, China.
 4. 4State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, Institute of Zoology, CAS, Beijing 100101, China.
 5. 5Graduate School, Anhui Medical University, Hefei 230032, China.
 6. 6National Laboratory of Macromolecules, Institute of Biophysics, CAS, Beijing 100101, China.
 7. 7Shandong Universities Key Laboratory of Etiology and Epidemiology of Emerging Infectious Diseases, Taishan Medical College, Taian 271000, China.
 8. 8Department of Biochemistry and Molecular Biology and Department of Pharmacology and Toxicology, Sealy Center for Structural Biology and Molecular Biophysics, University of Texas Medical Branch, Galveston, TX 77555, USA.
 9. 9Parkinson’s Disease Center, Beijing Institute for Brain Disorders, Beijing 100101, China.
 1. Corresponding author. Email: qincf{at}bmi.ac.cn (C.-F.Q.); zhxu{at}genetics.ac.cn (Z.X.)
 1. * These authors contributed equally to this work.

Altmetric

Article usage

Article usage: September 2017 to December 2019

AbstractFullPdf
Sep 20171204125301767
Oct 20171538550075600
Nov 20171177622142983
Dec 20172092996973
Jan 20181285610738
Feb 2018945545725
Mar 20181080485689
Apr 20181021454673
May 2018970518561
Jun 2018796380419
Jul 2018492374387
Aug 20180979478
Sep 20180810623
Oct 201801234596
Nov 201801953417
Dec 201801819332
Jan 2019341789324
Feb 2019421525181
Mar 2019511870235
Apr 2019731585217
May 2019451466186
Jun 2019371187118
Jul 2019441166124
Aug 2019381234130
Sep 201936842157
Oct 2019521109249
Nov 2019641099152
Dec 20191324835

Navigate This Article