Report

A selfish genetic element confers non-Mendelian inheritance in rice

See allHide authors and affiliations

Science  08 Jun 2018:
Vol. 360, Issue 6393, pp. 1130-1132
DOI: 10.1126/science.aar4279

Article Information

vol. 360 no. 6393 1130-1132

PubMed: 
Print ISSN: 
Online ISSN: 
History: 
 • Received for publication November 7, 2017
 • Accepted for publication April 25, 2018
 • .

Author Information

 1. Xiaowen Yu1,*,
 2. Zhigang Zhao1,*,
 3. Xiaoming Zheng2,
 4. Jiawu Zhou3,
 5. Weiyi Kong1,
 6. Peiran Wang1,
 7. Wenting Bai1,
 8. Hai Zheng1,
 9. Huan Zhang1,
 10. Jing Li3,
 11. Jiafan Liu2,
 12. Qiming Wang1,
 13. Long Zhang1,
 14. Kai Liu1,
 15. Yang Yu1,
 16. Xiuping Guo2,
 17. Jiulin Wang2,
 18. Qibing Lin2,
 19. Fuqing Wu2,
 20. Yulong Ren2,
 21. Shanshan Zhu2,
 22. Xin Zhang2,
 23. Zhijun Cheng2,
 24. Cailin Lei2,
 25. Shijia Liu1,
 26. Xi Liu1,
 27. Yunlu Tian1,
 28. Ling Jiang1,
 29. Song Ge4,
 30. Chuanyin Wu2,,
 31. Dayun Tao3,,
 32. Haiyang Wang2,,
 33. Jianmin Wan2,
 1. 1National Key Laboratory for Crop Genetics and Germplasm Enhancement, Jiangsu Plant Gene Engineering Research Center, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China.
 2. 2National Key Facility for Crop Gene Resources and Genetic Improvement, Institute of Crop Science, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China.
 3. 3Food Crops Research Institute, Yunnan Academy of Agricultural Sciences, Kunming 650200, China.
 4. 4State Key Laboratory of Systematic and Evolutionary Botany, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093, China.
 1. Corresponding author. Email: wanjianmin{at}caas.cn (J.Wan); wanghaiyang{at}caas.cn (H.W.); taody12{at}aliyun.com (D.T.); wuchuanyin{at}caas.cn (C.W.)
 1. * These authors contributed equally to this work.

Altmetric

Article usage

Article usage: June 2018 to August 2019

AbstractFullPdf
Jun 20181151712942587
Jul 20181101214284
Aug 2018407228124
Sep 2018256186121
Oct 2018279157115
Nov 201829117085
Dec 201832714682
Jan 201924018591
Feb 20191567437
Mar 201917711876
Apr 201917812978
May 201915711669
Jun 20194122185
Jul 20191514449
Aug 2019139447

Navigate This Article