Research Article

Dissecting primate early post-implantation development using long-term in vitro embryo culture

See allHide authors and affiliations

Science  15 Nov 2019:
Vol. 366, Issue 6467, eaaw5754
DOI: 10.1126/science.aaw5754

Article Information

vol. 366 no. 6467

PubMed: 
Print ISSN: 
Online ISSN: 
History: 
 • Received for publication January 7, 2019
 • Accepted for publication October 16, 2019
 • .

Article Versions

Author Information

 1. Yuyu Niu1,*,,
 2. Nianqin Sun1,,
 3. Chang Li1,,
 4. Ying Lei2,3,,
 5. Zhihao Huang2,3,
 6. Jun Wu4,5,6,
 7. Chenyang Si1,
 8. Xi Dai2,3,
 9. Chuanyu Liu2,3,
 10. Jingkuan Wei1,
 11. Longqi Liu2,3,
 12. Su Feng7,
 13. Yu Kang1,
 14. Wei Si1,
 15. Hong Wang1,
 16. E. Zhang1,
 17. Lu Zhao1,
 18. Ziwei Li1,
 19. Xi Luo8,
 20. Guizhong Cui9,
 21. Guangdun Peng8,9,
 22. Juan Carlos Izpisúa Belmonte6,*,
 23. Weizhi Ji1,10,*,
 24. Tao Tan1,*
 1. 1Yunnan Key Laboratory of Primate Biomedical Research, Institute of Primate Translational Medicine, Kunming University of Science and Technology, Kunming, Yunnan 650500, China.
 2. 2BGI-Shenzhen, Shenzhen, Guangdong 518083, China.
 3. 3China National GeneBank, BGI-Shenzhen, Shenzhen, Guangdong 518120, China.
 4. 4Department of Molecular Biology, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, TX 75390, USA.
 5. 5Hamon Center for Regenerative Science and Medicine, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, TX 75390, USA.
 6. 6Gene Expression Laboratory, Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, CA 92037, USA.
 7. 7State Key Laboratory of Cell Biology, CAS Center for Excellence in Molecular Cell Science, Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology, Chinese Academy of Sciences (CAS), University of Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200032, China.
 8. 8CAS Key Laboratory of Regenerative Biology, Guangdong Provincial Key Laboratory of Stem Cell and Regenerative Medicine, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, CAS, Guangzhou 510530, China.
 9. 9Center of Cell Lineage and Atlas, Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory (GRMH-GDL), Guangzhou 510530, China.
 10. 10CAS Center for Excellence in Brain Science and Intelligence Technology, CAS, Shanghai 200032, China.
 1. * Corresponding author. Email: tant{at}lpbr.cn.com (T.T.); niuyy{at}lpbr.cn (Y.N.); wji{at}lpbr.cn (W.J.); belmonte{at}salk.edu (J.C.I.B.)
 1. These authors contributed equally to this work.

Altmetric

Article usage

Article usage: October 2019 to March 2020

AbstractFullPdf
Oct 20191928712354
Nov 20191079142261972
Dec 20191409501290
Jan 20201618367207
Feb 20201388154106
Mar 2020100212278

Stay Connected to Science