Research Article

Horizontal gene transfer of Fhb7 from fungus underlies Fusarium head blight resistance in wheat

See allHide authors and affiliations

Science  22 May 2020:
Vol. 368, Issue 6493, eaba5435
DOI: 10.1126/science.aba5435

Article Information

vol. 368 no. 6493

PubMed: 
Print ISSN: 
Online ISSN: 
History: 
 • Received for publication December 12, 2019
 • Accepted for publication March 26, 2020
 • .

Article Versions

Author Information

 1. Hongwei Wang1,*,,
 2. Silong Sun1,*,
 3. Wenyang Ge1,*,
 4. Lanfei Zhao1,*,
 5. Bingqian Hou1,*,
 6. Kai Wang2,*,
 7. Zhongfan Lyu1,*,
 8. Liyang Chen2,
 9. Shoushen Xu1,
 10. Jun Guo3,
 11. Min Li1,
 12. Peisen Su1,
 13. Xuefeng Li1,
 14. Guiping Wang1,
 15. Cunyao Bo1,
 16. Xiaojian Fang1,
 17. Wenwen Zhuang1,
 18. Xinxin Cheng1,
 19. Jianwen Wu1,
 20. Luhao Dong1,
 21. Wuying Chen1,
 22. Wen Li1,
 23. Guilian Xiao1,
 24. Jinxiao Zhao1,
 25. Yongchao Hao1,
 26. Ying Xu1,
 27. Yu Gao1,
 28. Wenjing Liu1,
 29. Yanhe Liu1,
 30. Huayan Yin1,
 31. Jiazhu Li4,
 32. Xiang Li1,
 33. Yan Zhao1,
 34. Xiaoqian Wang1,
 35. Fei Ni1,
 36. Xin Ma1,
 37. Anfei Li1,
 38. Steven S. Xu5,
 39. Guihua Bai6,
 40. Eviatar Nevo7,
 41. Caixia Gao8,
 42. Herbert Ohm9,
 43. Lingrang Kong1,
 1. 1State Key Laboratory of Crop Biology, College of Agronomy, Shandong Agricultural University, Tai’an, Shandong 271018, PR China.
 2. 2Novogene Bioinformatics Institute, Beijing 100083, PR China.
 3. 3Crop Research Institute, Shandong Academy of Agricultural Sciences, Jinan, Shandong 250100, PR China.
 4. 4College of Chemistry and Chemical Engineering, Yantai University, Yantai, Shandong 264005, PR China.
 5. 5USDA-ARS, Cereal Crops Research Unit, Edward T. Schafer Agricultural Research Center, Fargo, ND 58102, USA.
 6. 6USDA-ARS, Hard Winter Wheat Genetics Research Unit, Manhattan, KS 66506, USA.
 7. 7Institute of Evolution, University of Haifa, Mount Carmel, Haifa 3498838, Israel.
 8. 8State Key Laboratory of Plant Cell and Chromosome Engineering, Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, PR China.
 9. 9Department of Agronomy, Purdue University, West Lafayette, IN 47907, USA.
 1. Corresponding author. Email: lkong{at}sdau.edu.cn (L.K.); wanghongwei{at}sdau.edu.cn (H.W.)
 1. * These authors contributed equally to this work.

Altmetric

Article usage

Article usage: April 2020 to May 2021

AbstractFullPdf
Apr 20201676538772718
May 20202808168844354
Jun 202017226941247
Jul 2020530998628
Aug 2020789430228
Sep 2020855474275
Oct 2020788527292
Nov 2020759584350
Dec 2020759650370
Jan 2021787553352
Feb 2021783338228
Mar 20211350595415
Apr 20211188479315
May 202133810666

Stay Connected to Science