Report

Structural basis for inhibition of the RNA-dependent RNA polymerase from SARS-CoV-2 by remdesivir

See allHide authors and affiliations

Science  01 May 2020:
eabc1560
DOI: 10.1126/science.abc1560

Article Information

PubMed: 
Print ISSN: 
Online ISSN: 
History: 
 • Received for publication April 8, 2020
 • Accepted for publication April 28, 2020
 • .

Article Versions

Author Information

 1. Wanchao Yin1,2,*,
 2. Chunyou Mao2,*,
 3. Xiaodong Luan3,4,5,*,
 4. Dan-Dan Shen2,*,
 5. Qingya Shen2,*,
 6. Haixia Su1,6,*,
 7. Xiaoxi Wang1,
 8. Fulai Zhou1,
 9. Wenfeng Zhao1,
 10. Minqi Gao7,
 11. Shenghai Chang8,9,
 12. Yuan-Chao Xie1,
 13. Guanghui Tian1,
 14. He-Wei Jiang10,
 15. Sheng-Ce Tao10,
 16. Jingshan Shen1,6,
 17. Yi Jiang1,6,
 18. Hualiang Jiang1,6,
 19. Yechun Xu1,6,,
 20. Shuyang Zhang4,5,3,,
 21. Yan Zhang2,11,,
 22. H. Eric Xu1,6,
 1. 1The CAS Key Laboratory of Receptor Research, Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201203, China.
 2. 2Department of Biophysics, and Department of Pathology of Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310058, China.
 3. 3School of Medicine, Tsinghua University, Haidian District, Beijing, China.
 4. 4Department of Cardiology, Peking Union Medical College Hospital, Peking Union Medical College and Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, China.
 5. 5Tsinghua-Peking Center for Life Sciences, Tsinghua University, Beijing, China.
 6. 6University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China.
 7. 7WuxiBiortus Biosciences Co. Ltd., 6 Dongsheng West Road, Jiangyin 214437, China.
 8. 8Center of Cryo-Electron Microscopy, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310058, China.
 9. 9Center of Diagnostic Electron Microscopy, Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310058, China.
 10. 10Shanghai Center for Systems Biomedicine, Key Laboratory of Systems Biomedicine (Ministry of Education), Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China.
 11. 11Key Laboratory of Immunity and Inflammatory Diseases of Zhejiang Province, Hangzhou 310058, China.
 1. Corresponding author. Email: eric.xu{at}simm.ac.cn (H.E.X.); zhang_yan{at}zju.edu.cn (Y.Z.); shuyangzhang103{at}nrdrs.org (S.Z.); ycxu{at}simm.ac.cn (Y.X.)
 1. * These authors contributed equally to this work.

Altmetric

Article usage

Article usage: April 2020 to April 2021

AbstractFullPdf
Apr 2020021
May 202010546283822786
Jun 2020960157195709
Jul 202046558212924
Aug 202029632251390
Sep 202042432781529
Oct 202040434601717
Nov 202028529091395
Dec 202022226881166
Jan 20212482587776
Feb 202130027981222
Mar 202130925371140
Apr 20211781418482

Stay Connected to Science

Navigate This Article