Supplementary Materials

Selective assemblies of giant tetrahedra via precisely controlled positional interactions

Mingjun Huang, Chih-Hao Hsu, Jing Wang, Shan Mei, Xuehui Dong, Yiwen Li, Mingxuan Li, Hao Liu, Wei Zhang, Takuzo Aida, Wen-Bin Zhang, Kan Yue, Stephen Z. D. Cheng

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Supplementary Text
  • Figs. S1 to S8
  • Table S1
  • References