Supplementary Materials

Late Pleistocene archaic human crania from Xuchang, China

Zhan-Yang Li, Xiu-Jie Wu, Li-Ping Zhou, Wu Liu, Xing Gao, Xiao-Mei Nian, Erik Trinkaus

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Supplementary Text
  • Figs. S1 to S30
  • Tables S1 to S14
  • References