Supplementary Materials

Deep functional analysis of synII, a 770-kilobase synthetic yeast chromosome

Yue Shen, Yun Wang, Tai Chen, Feng Gao, Jianhui Gong, Dariusz Abramczyk, RoyWalker, Hongcui Zhao, Shihong Chen, Wei Liu, Yisha Luo, Carolin A. Müller, Adrien Paul-Dubois-Taine, Bonnie Alver, Giovanni Stracquadanio, Leslie A. Mitchell, Zhouqing Luo, Yanqun Fan, Baojin Zhou, Bo Wen, Fengji Tan, Yujia Wang, Jin Zi, Zexiong Xie, Bingzhi Li, Kun Yang, Sarah M. Richardson, Hui Jiang, Christopher E. French, Conrad A. Nieduszynski, Romain Koszul, Adele L. Marston, Yingjin Yuan, Jian Wang, Joel S. Bader, Junbiao Dai, Jef D. Boeke, Xun Xu, Yizhi Cai,† Huanming Yang

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Figs. S1 to S17
  • Tables S1 to S7
  • References