Supplementary Materials

Systemic pan-AMPK activator MK-8722 improves glucose homeostasis but induces cardiac hypertrophy

Robert W. Myers, Hong-Ping Guan, Juliann Ehrhart, Aleksandr Petrov, Srinivasa Prahalada, Effie Tozzo, Xiaodong Yang, Marc M. Kurtz, Maria Trujillo, Dinko Gonzalez Trotter, Danqing Feng, Shiyao Xu, George Eiermann, Marie A. Holahan, Daniel Rubins, Stacey Conarello, Xiaoda Niu, Sandra C. Souza, Corin Miller, Jinqi Liu, Ku Lu, Wen Feng, Ying Li, Ronald E. Painter, James A. Milligan, Huaibing He, Franklin Liu, Aimie Ogawa, Douglas Wisniewski, Rory J. Rohm, Liyang Wang, Michelle Bunzel, Ying Qian, Wei Zhu, Hongwu Wang, Bindu Bennet, Lisa LaFranco Scheuch, Guillermo E. Fernandez, Cai Li, Michael Klimas, Gaochao Zhou, Margaret van Heek, Tesfaye Biftu, Ann Weber, David E. Kelley, Nancy Thornberry, Mark D. Erion, Daniel M. Kemp, Iyassu K. Sebhat

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S27
  • Tables S1 to S5