Supplementary Materials

A single mutation in the prM protein of Zika virus contributes to fetal microcephaly

Ling Yuan, Xing-Yao Huang, Zhong-Yu Liu, Feng Zhang, Xing-Liang Zhu, Jiu-Yang Yu, Xue Ji, Yan-Peng Xu, Guanghui Li, Cui Li, Hong-Jiang Wang, Yong-Qiang Deng, Menghua Wu, Meng-Li Cheng, Qing Ye, Dong-Yang Xie, Xiao-Feng Li, Xiangxi Wang, Weifeng Shi, Baoyang Hu, Pei-Yong Shi, Zhiheng Xu, Cheng-Feng Qin

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S14
  • Tables S1 and S2
  • References