Supplementary Materials

Structure of the human PKD1/PKD2 complex

Qiang Su, Feizhuo Hu, Xiaofei Ge, Jianlin Lei, Shengqiang Yu, Tingliang Wang, Qiang Zhou, Changlin Mei, Yigong Shi

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Figs. S1 to S9 
  • Tables S1 to S3 
  • References