Supplementary Materials

A single transcription factor promotes both yield and immunity in rice

Jing Wang, Lian Zhou, Hui Shi, Mawsheng Chern, Hong Yu, Hong Yi, Min He, Junjie Yin, Xiaobo Zhu, Yan Li, Weitao Li, Jiali Liu, Jichun Wang, Xiaoqiong Chen, Hai Qing, Yuping Wang, Guifu Liu, Wenming Wang, Ping Li, Xianjun Wu, Lihuang Zhu, Jian-Min Zhou, Pamela C. Ronald, Shigui Li, Jiayang Li, Xuewei Chen

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods¬†
  • Figs. S1 to S14
  • Table S1
  • References¬†