Supplementary Materials

Structural insight into precursor tRNA processing by yeast ribonuclease P

Pengfei Lan, Ming Tan, Yuebin Zhang, Shuangshuang Niu, Juan Chen, Shaohua Shi, Shuwan Qiu, Xuejuan Wang, Xiangda Peng, Gang Cai, Hong Cheng, Jian Wu, Guohui Li, Ming Lei

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S18
  • Table S1
  • References