Supplementary Materials

An autoimmune disease variant of IgG1 modulates B cell activation and differentiation

Xiangjun Chen, Xiaolin Sun, Wei Yang, Bing Yang, Xiaozhen Zhao, Shuting Chen, Lili He, Hui Chen, Changmei Yang, Le Xiao, Zai Chang, Jianping Guo, Jing He, Fuping Zhang, Fang Zheng, Zhibin Hu, Zhiyong Yang, Jizhong Lou, Wenjie Zheng, Hai Qi, Chenqi Xu, Hong Zhang, Hongying Shan, Xujie Zhou, Qingwen Wang, Yi Shi, Luhua Lai, Zhanguo Li, Wanli Liu

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S8
  • Tables S1 to S4
  • References