Supplementary Materials

The paraventricular thalamus is a critical thalamic area for wakefulness

Shuancheng Ren, Yaling Wang, Faguo Yue, Xiaofang Cheng, Ruozhi Dang, Qicheng Qiao, Xueqi Sun, Xin Li, Qian Jiang, Jiwei Yao, Han Qin, Guanzhong Wang, Xiang Liao, Dong Gao, Jianxia Xia, Jun Zhang, Bo Hu, Junan Yan, Yanjiang Wang, Min Xu, Yunyun Han, Xiangdong Tang, Xiaowei Chen, Chao He, Zhian Hu

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S25
  • Table S1
  • Caption for Movie S1
  • References

Images, Video, and Other Media

Movie S1
The behavioral change after PVT lesion during the dark phase. Animals with PVT lesion using ibotenic acid showed a significant decrease in locomotor and exploratory activities during the dark phase.