Supplementary Materials

Long-term functional maintenance of primary human hepatocytes in vitro

Chengang Xiang, Yuanyuan Du, Gaofan Meng, Liew Soon Yi, Shicheng Sun, Nan Song, Xiaonan Zhang, Yiwei Xiao, Jie Wang, Zhigang Yi, Yifang Liu, Bingqing Xie, Min Wu, Jun Shu, Da Sun, Jun Jia, Zhen Liang, Dong Sun, Yanxiang Huang, Yan Shi, Jun Xu, Fengmin Lu, Cheng Li, Kuanhui Xiang, Zhenghong Yuan, Shichun Lu, Hongkui Deng

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Figs. S1 to S27
  • Tables S1 to S7
  • References