Supplementary Materials

A radiative cooling structural material

Tian Li, Yao Zhai, Shuaiming He, Wentao Gan, Zhiyuan Wei, Mohammad Heidarinejad, Daniel Dalgo, Ruiyu Mi, Xinpeng Zhao, Jianwei Song, Jiaqi Dai, Chaoji Chen, Ablimit Aili, Azhar Vellore, Ashlie Martini, Ronggui Yang, Jelena Srebric, Xiaobo Yin, Liangbing Hu

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods¬†
  • Supplementary Text
  • Figs. S1 to S30
  • Tables S1 and S2¬†
  • References¬†