Supplementary Materials

Biological adaptations in the Arctic cervid, the reindeer (Rangifer tarandus)

Zeshan Lin, Lei Chen, Xianqing Chen, Yingbin Zhong, Yue Yang, Wenhao Xia, Chang Liu, Wenbo Zhu, Han Wang, Biyao Yan, Yifeng Yang, Xing Liu, Kjersti Sternang Kvie, Knut Håkon Røed, Kun Wang, Wuhan Xiao, Haijun Wei, Guangyu Li, Rasmus Heller, M. Thomas P. Gilbert, Qiang Qiu, Wen Wang, Zhipeng Li

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S7
  • Tables S1 to S7
  • Captions for Tables S8 to S11
  • References
Table S8
The reindeer positively selected genes.
Table S9
The reindeer specific mutation in 84 genes.
Table S10
All reindeer specific mutation genes.
Table S11
The reindeer rapidly evolving genes.