Supplementary Materials

Genetic basis of ruminant headgear and rapid antler regeneration

Yu Wang, Chenzhou Zhang, Nini Wang, Zhipeng Li, Rasmus Heller, Rong Liu, Yue Zhao, Jiangang Han, Xiangyu Pan, Zhuqing Zheng, Xueqin Dai, Ceshi Chen, Mingle Dou, Shujun Peng, Xianqing Chen, Jing Liu, Ming Li, Kun Wang, Chang Liu, Zeshan Lin, Lei Chen, Fei Hao, Wenbo Zhu, Chengchuang Song, Chen Zhao, Chengli Zheng, Jianming Wang, Shengwei Hu, Cunyuan Li, Hui Yang, Lin Jiang, Guangyu Li, Mingjun Liu, Tad S. Sonstegard, Guojie Zhang, Yu Jiang, Wen Wang, Qiang Qiu

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S18
  • Tables S1, S7, S11 to S14, S17, S20, S21, S24 to S26
  • Captions for Tables S2 to S6, S8 to S10, S15, S16, S18, S19, S22, S23
  • References
Tables S2 to S6, S8 to S10, S15, S16, S18, S19, S22, S23