Supplementary Materials

Architecture of African swine fever virus and implications for viral assembly

Nan Wang, Dongming Zhao, Jialing Wang, Yangling Zhang Ming Wang, Yan Gao, Fang Li, Jingfei Wang, Zhigao Bu, Zihe Rao, Xiangxi Wang

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S10
  • Tables S1 to S3
  • References