Supplementary Materials

Palmitoylation of NOD1 and NOD2 is required for bacterial sensing

Yan Lu, Yuping Zheng, Étienne Coyaud, Chao Zhang, Apiraam Selvabaskaran, Yuyun Yu, Zizhen Xu, Xialian Weng, Ji Shun Chen, Ying Meng, Neil Warner, Xiawei Cheng, Yangyang Liu, Bingpeng Yao, Hu Hu, Zonping Xia, Aleixo M. Muise, Amira Klip, John H. Brumell, Stephen E. Girardin, Songmin Ying, Gregory D. Fairn, Brian Raught, Qiming Sun, Dante Neculai

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods 
  • Figs. S1 to S9
  • Tables S1 and S2 
  • References