Supplementary Materials

Super-elastic ferroelectric single-crystal membrane with continuous electric dipole rotation

Guohua Dong, Suzhi Li, Mouteng Yao, Ziyao Zhou, Yong-Qiang Zhang, Xu Han, Zhenlin Luo, Junxiang Yao, Bin Peng, Zhongqiang Hu, Houbing Huang, Tingting Jia, Jiangyu Li, Wei Ren, Zuo-Guang Ye, Xiangdong Ding, Jun Sun, Ce-Wen Nan, Long-Qing Chen, Ju Li, Ming Liu

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Supplementary Text
  • Figs. S1 to S23
  • References

Images, Video, and Other Media

Movie S1
Movie S2
Movie S3
Movie S4
Movie S5