Supplementary Materials

Cryo-EM structures of the human cation-chloride cotransporter KCC1

Si Liu, Shenghai Chang, Binming Han, Lingyi Xu, Mingfeng Zhang, Cheng Zhao, Wei Yang, Feng Wang, Jingyuan Li, Eric Delpire, Sheng Ye, Xiao-chen Bai, Jiangtao Guo

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Supplementary Text 
  • Figs. S1 to S20
  • Table S1
  • References