Supplementary Materials

Dissecting primate early post-implantation development using longterm in vitro embryo culture

Yuyu Niu, Nianqin Sun, Chang Li, Ying Lei, Zhihao Huang, Jun Wu, Chenyang Si, Xi Dai, Chuanyu Liu, Jingkuan Wei, Longqi Liu, Su Feng, Yu Kang, Wei Si, Hong Wang, E. Zhang, Lu Zhao, Ziwei Li, Xi Luo, Guizhong Cui, Guangdun Peng, Juan Carlos Izpis├║a Belmonte, Weizhi Ji, Tao Tan

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S8
  • Tables S1 and S7
  • References
Table S2
Differentially expression genes of PE lineages
Table S3
Differentially expression genes of EXMC
Table S4
Differentially expression genes of EPI lineages
Table S5
Differentially expression genes between PGCLC-EPI and PGCLCs
Table S6
Differentially expression genes between EPI and PGCLCs