Supplementary Materials

Intermediate bosonic metallic state in the superconductor-insulator transition

Chao Yang, Yi Liu, Yang Wang, Liu Feng, Qianmei He, Jian Sun, Yue Tang, Chunchun Wu, Jie Xiong, Wanli Zhang, Xi Lin, Hong Yao, Haiwen Liu, Gustavo Fernandes, Jimmy Xu, James M. Valles Jr., Jian Wang, Yanrong Li

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Supplementary Text
  • Figs. S1 to S7
  • References