Supplementary Materials

Nearly quantized conductance plateau of vortex zero mode in an iron-based superconductor

Shiyu Zhu, Lingyuan Kong, Lu Cao, Hui Chen, MichaƂ Papaj, Shixuan Du, Yuqing Xing, Wenyao Liu, Dongfei Wang, Chengmin Shen, Fazhi Yang, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Genda Gu, Liang Fu, Yu-Yang Zhang, Hong Ding, Hong-Jun Gao

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Supplementary Text
  • Figs. S1 to S9
  • References