Supplementary Materials

Hydrophobic zeolite modification for in situ peroxide formation in methane oxidation to methanol

Zhu Jin, Liang Wang, Erik Zuidema, Kartick Mondal, Ming Zhang, Jian Zhang, Chengtao Wang, Xiangju Meng, Hengquan Yang, Carl Mesters, Feng-Shou Xiao

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods¬†
  • Figs. S1 to S51
  • Tables S1 to S7¬†
  • References¬†