Supplementary Materials

Ultrahigh thermal conductivity in isotope-enriched cubic boron nitride

Ke Chen, Bai Song, Navaneetha K. Ravichandran, Qiye Zheng, Xi Chen, Hwijong Lee, Haoran Sun, Sheng Li, Geethal Amila Gamage Udalamatta Gamage, Fei Tian, Zhiwei Ding, Qichen Song, Akash Rai, Hanlin Wu, Pawan Koirala, Aaron J. Schmidt, Kenji Watanabe, Bing Lv, Zhifeng Ren, Li Shi, David G. Cahill, Takashi Taniguchi, David Broido, Gang Chen

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S30
  • Tables S1 to S4
  • References