Supplementary Materials

A high-resolution summary of Cambrian to Early Triassic marine invertebrate biodiversity

Jun-xuan Fan, Shu-zhong Shen, Douglas H. Erwin, Peter M. Sadler, Norman MacLeod, Qiu-ming Cheng, Xu-dong Hou, Jiao Yang, Xiang-dong Wang, Yue Wang, Hua Zhang, Xu Chen, Guo-xiang Li, Yi-chun Zhang, Yu-kun Shi, Dong-xun Yuan, Qing Chen, Lin-na Zhang, Chao Li, Ying-ying Zhao

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods¬†
  • Figs. S1 to S13
  • Tables S1 to S3¬†
  • References¬†