Supplementary Materials

Quantum anomalous Hall effect in intrinsic magnetic topological insulator MnBi2Te4

Yujun Deng, Yijun Yu, Meng Zhu Shi, Zhongxun Guo, Zihan Xu, Jing Wang, Xian Hui Chen, Yuanbo Zhang

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Supplementary Text
  • Figs. S1 to S12
  • Table S1
  • References