Supplementary Materials

Enhanced sustainable green revolution yield via nitrogen-responsive chromatin modulation in rice

Kun Wu, Shuansuo Wang, Wenzhen Song, Jianqing Zhang, Yun Wang, Qian Liu, Jianping Yu, Yafeng Ye, Shan Li, Jianfeng Chen, Ying Zhao, Jing Wang, Xiaokang Wu, Meiyue Wang, Yijing Zhang, Binmei Liu, Yuejin Wu, Nicholas P. Harberd, Xiangdong Fu

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S15
  • References
Tables S1 to S11