Supplementary Materials

Structural insights into immunoglobulin M

Yaxin Li, Guopeng Wang, Ningning Li, Yuxin Wang, Qinyu Zhu, Huarui Chu, Wenjun Wu, Ying Tan, Feng Yu, Xiao-Dong Su, Ning Gao, Junyu Xiao

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S5
  • Table S1
  • References