Supplementary Materials

Type-II Ising pairing in few-layer stanene

Joseph Falson, Yong Xu, Menghan Liao, Yunyi Zang, Kejing Zhu, Chong Wang, Zetao Zhang, Hongchao Liu, Wenhui Duan, Ke He, Haiwen Liu, Jurgen H. Smet, Ding Zhang, Qi-Kun Xue

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Supplementary Text
  • Figs. S1 to S8
  • Table S1
  • References