Supplementary Materials

Structure-based design of antiviral drug candidates targeting the SARS-CoV-2 main protease

Wenhao Dai, Bing Zhang, Xia-Ming Jiang, Haixia Su, Jian Li, Yao Zhao, Xiong Xie, Zhenming Jin, Jingjing Peng, Fengjiang Liu, Chunpu Li, You Li, Fang Bai, Haofeng Wang, Xi Cheng, Xiaobo Cen, Shulei Hu, Xiuna Yang, Jiang Wang, Xiang Liu, Gengfu Xiao, Hualiang Jiang, Zihe Rao, Lei-Ke Zhang, Yechun Xu, Haitao Yang, Hong Liu

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Scheme 1
  • Figs. S1 to S5
  • Tables S1 to S4
  • References