Supplementary Materials

Structural basis for inhibition of the RNA-dependent RNA polymerase from SARS-CoV-2 by remdesivir

Wanchao Yin, Chunyou Mao, Xiaodong Luan, Dan-Dan Shen, Qingya Shen, Haixia Su, Xiaoxi Wang, Fulai Zhou, Wenfeng Zhao, Minqi Gao, Shenghai Chang, Yuan-Chao Xie, Guanghui Tian, He-Wei Jiang, Sheng-Ce Tao, Jingshan Shen, Yi Jiang, Hualiang Jiang, Yechun Xu, Shuyang Zhang, Yan Zhang, H. Eric Xu

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S8
  • Table S1
  • References
 
Correction (25 June 2020): Because of changes to the structures of Protein Data Bank (PDB) IDs 7BV1 and 7BV2, figs. S4F and S6 and table S1 have been updated correspondingly.
The original version is accessible here.