Supplementary Materials

A noncompeting pair of human neutralizing antibodies block COVID-19 virus binding to its receptor ACE2

Yan Wu, Feiran Wang, Chenguang Shen, Weiyu Peng, Delin Li, Cheng Zhao, Zhaohui Li, Shihua Li, Yuhai Bi, Yang Yang, Yuhuan Gong, Haixia Xiao, Zheng Fan, Shuguang Tan, Guizhen Wu, Wenjie Tan, Xuancheng Lu, Changfa Fan, Qihui Wang, Yingxia Liu, Chen Zhang, Jianxun Qi, George Fu Gao, Feng Gao, Lei Liu

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S3
  • Tables S1 to S4
  • References
MDAR Reproducibility Checklist