Supplementary Materials

Metalens-array–based high-dimensional and multiphoton quantum source

Lin Li, Zexuan Liu, Xifeng Ren, Shuming Wang, Vin-Cent Su, Mu-Ku Chen, Cheng Hung Chu, Hsin Yu Kuo, Biheng Liu, Wenbo Zang, Guangcan Guo, Lijian Zhang, Zhenlin Wang, Shining Zhu, Din Ping Tsai

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods 
  • Figs. S1 to S10 
  • References