Supplementary Materials

Primary exposure to SARS-CoV-2 protects against reinfection in rhesus macaques

Wei Deng, Linlin Bao, Jiangning Liu,Chong Xiao, Jiayi Liu, Jing Xue, Qi Lv, Feifei Qi, Hong Gao, Pin Yu, Yanfeng Xu, Yajin Qu, Fengdi Li, Zhiguang Xiang, Haisheng Yu, Shuran Gong, Mingya Liu, Guanpeng Wang, Shunyi Wang, Zhiqi Song, Ying Liu, Wenjie Zhao, Yunlin Han, Linna Zhao, Xing Liu, Qiang Wei, Chuan Qin

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 and S2
  • References