Supplementary Materials

Structural basis for neutralization of SARS-CoV-2 and SARS-CoV by a potent therapeutic antibody

Zhe Lv, Yong-Qiang Deng, Qing Ye, Lei Cao, Chun-Yun Sun, Changfa Fan, Weijin Huang, Shihui Sun, Yao Sun, Ling Zhu, Qi Chen, Nan Wang, Jianhui Nie, Zhen Cui, Dandan Zhu, Neil Shaw, Xiao-Feng Li, Qianqian Li, Liangzhi Xie, Youchun Wang, Zihe Rao, Cheng-Feng Qin, Xiangxi Wang

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S10
  • Tables S1 and S2
  • References