Supplementary Materials

Adaptation of SARS-CoV-2 in BALB/c mice for testing vaccine efficacy

Hongjing Gu, Qi Chen, Guan Yang, Lei He, Hang Fan, Yong-Qiang Deng, Yanxiao Wang, Yue Teng, Zhongpeng Zhao, Yujun Cui, Yuchang Li, Xiao-Feng L1, Jiangfan Li, Na-Na Zhang, Xiaolan Yang, Shaolong Chen, Yan Guo, Guangyu Zhao, Xiliang Wang, De-Yan Luo, Hui Wang, Xiao Yang, Yan Li, Gencheng Han, Yuxian He, Xiaojun Zhou, Shusheng Geng, Xiaoli Sheng, Shibo Jiang, Shihui Sun, Cheng-Feng Qin, Yusen Zhou

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S5
  • Tables S1 and S2