Supplementary Materials

Coherently forming a single molecule in an optical trap

Xiaodong He, Kunpeng Wang, Jun Zhuang, Peng Xu, Xiang Gao, Ruijun Guo, Cheng Sheng, Min Liu, Jin Wang, Jiaming Li, G. V. Shlyapnikov, Mingsheng Zhan

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S6
  • Tables S1 and S2
  • References