Supplementary Materials

High-entropy-stabilized chalcogenides with high thermoelectric performance

Binbin Jiang, Yong Yu, Juan Cui, Xixi Liu, Lin Xie, Jincheng Liao, Qihao Zhang, Yi Huang, Shoucong Ning, Baohai Jia, Bin Zhu, Shengqiang Bai, Lidong Chen, Stephen J. Pennycook, Jiaqing He

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods¬†
  • Supplementary Text
  • Figs. S1 to S20
  • Tables S1 to S4
  • References¬†