Supplementary Materials

SARS-CoV-2 Mpro inhibitors with antiviral activity in a transgenic mouse model

Jingxin Qiao, Yue-Shan Li, Rui Zeng, Feng-Liang Liu, Rong-Hua Luo, Chong Huang, Yi-Fei Wang, Jie Zhang, Baoxue Quan, Chenjian Shen, Xin Mao, Xinlei Liu, Weining Sun, Wei Yang, Xincheng Ni, Kai Wang, Ling Xu, Zi-Lei Duan, Qing-Cui Zou, Hai-Lin Zhang, Wang Qu, Yang-Hao-Peng Long, Ming-Hua Li, Rui-Cheng Yang, Xiaolong Liu, Jing You, Yangli Zhou, Rui Yao, Wen-Pei Li, Jing-Ming Liu, Pei Chen, Yang Liu, Gui-Feng Lin, Xin Yang, Jun Zou, Linli Li, Yiguo Hu, Guang-Wen Lu, Wei-Min Li, Yu-Quan Wei, Yong-Tang Zheng, Jian Lei, Shengyong Yang

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Figs. S1 to S5
  • Tables S1 to S7
  • Materials and Methods
  • Supplementary Text
  • References
MDAR Reproducibility Checklist