Supplementary Materials

Toxin-antitoxin RNA pairs safeguard CRISPR-Cas systems

Ming Li, Luyao Gong, Feiyue Cheng, Haiying Yu, Dahe Zhao, Rui Wang, Tian Wang, Shengjie Zhang, Jian Zhou, Sergey A. Shmakov, Eugene V. Koonin, Hua Xiang

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Figs. S1 to S14
  • Tables S1 to S3
MDAR Reproducibility Checklist