Supplementary Materials

Momentum and energy multiband alignment enable power generation and thermoelectric cooling

Bingchao Qin, Dongyang Wang, Xixi Liu, Yongxin Qin, Jin-Feng Dong, Jiangfan Luo, Jing-Wei Li, Wei Liu, Gangjian Tan, Xinfeng Tang, Jing-Feng Li, Jiaqing He, Li-Dong Zhao

Materials/Methods, Supplementary Text, Tables, Figures, and/or References

Download Supplement
  • Materials and Methods
  • Figs. S1 to S23
  • Tables S1 to S3
  • References